Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van Da Ponte Reclame B.B. gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, Schietlood 14B en Prisma 15E, 2495AN.

1. Werkingssfeer

A) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveranties, diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

B) Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van geldig indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

C) Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijft te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen.

2. Offertes, orders en overeenkomsten

A) Alle van onze uitgaande offertes, aanbiedingen, prijsopgaven e.d. vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald word. Gedurende deze termijn hebben wij evenwel het recht ons aanbod te wijzigen of herroepen.

B) Overeenkomste komen tot stand door onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een order. Orders worden eerst in behandeling genomen nadat afnemer het daarvoor bestemde exemplaar van de aan hem verstrekte offerte/orderbevestiging ondertekend aan ons heeft geretourneerd. In het geval van directe levering kunnen de afleveringspapieren of de factuur in plaats van de offerte/orderbevestiging treden.

C) De order wordt bepaald door de in de offerte, de orderbevestiging, de afleveringspapieren en de factuur gegeven omschrijving van de levering.

3. Leveringen, werkzaamheden en diensten

A) Wij voeren de overeengekomen werkzaamheden/diensten deugdelijk en met zorg uit op een wijze waarvan wij gezien onze deskundigheid en ervaring het gewenste resultaat verwachten.

B) De werkzaamheden en diensten worden verricht op afspraak op voor ons normale werkdagen in de voor ons normale werktijden. De door ons eventueel op te geven termijnen/data zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien te voorzien is dat een termijn/datum geeft afnemer niet het recht bestelde werkzaamheden/diensten te wijgeren.

C) Wij zijn gerechtigd de werkzaamheden/diensten door derden te laten uitvoeren. In een dergelijk geval blijven wij volledig verantwoordelijk, en zijn wij gebonden aan afspraken met danwel toezeggingen van deze derden mits deze door ons schriftelijk aan afnemer zijn bevestigd.

D) Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden/diensten blijkt dat meer werk zal moeten worden gedaan dan bij het plaatsen van de order voorzien en overeengekomen, stellen wij afnemer hiervan op de hoogte en zijn wij gerechtigd de met het meerwerk samenhangende kosten in rekening te brengen.

E) Bij (op)levering inspecteert afnemers met ons de uitgevoerde werkzaamheden/diensten en maakt eventuele gebrekken, manco’s of beschadigingen terstond onder aantekening hiervan op de (op)leveringspapieren aan ons kenbaar, bij gebreke waarvan de uitgevoerde werkzaamheden/diensten worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. De werkzaamheden/diensten worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard indien deze door afnemer in gebruik worden genomen. Ter aanzien van gebreken die bij oplevering niet zichtbaar zijn en zich op een later tijdstip openbaren, kan zolang de eventuele garantietermijn voortduurt nog worden gereclameerd. Geringe afwijkingen -zijnde afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de geleverde werkzaamheden/diensten hebben-kunnen geen reden zijn de werkzaamheden/diensten af te keuren. Gebreken aan of beschadigingen van een deel van de (op)geleverde werkzaamheden/diensten geven afnemer niet het recht alle zaken of werkzaamheden/diensten af te keuren.

4. Informatieverstrekking, medewerking en verantwoordelijkheden afnemer

A) Afnemer verleent ons alle medewerking en verschaft ons tijdig alle relevante gegevens en inlichtingen noodzakelijk voor de uitvoering van de levering en de werkzaamheden/diensten. Afnemer is echter zelf geheel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door of vanwege hem verstrekte gegevens en inlichtingen.

B) Afnemer zal onze tijdig informeren over het gebruik en de toepassing van de door ons te leveren werkzaamheden/diensten.

C) Afnemer draagt ter plekke tijdig zorg voor deugdelijke voorziening van water, elektriciteit, e.d. en stelt deze voorzieningen kosteloos ter beschikking.

D) Afnemer zorgt ervoor dat de ruimten waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden toegankelijk, bereikbaar, schoon en droog zijn alsmede dat de objecten waarop beletteringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden glad, schoon en droog zijn en tijdig voor de werkzaamheden beschikbaar zijn.

E) Afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken, en deze met bekwame spoed goedgekeurd of gecorrigeerd aan ons terug te zenden.

5. Schorsing, beeindiging werkzaamheden in onvoltooide staat

A) Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor afnemer jegens ons verantwoordelijk is, danwel wij het werk door deze factoren moeten schorsen of in onvoltooide staat moeten beëindigen, dient afnemer alle schade die wij hierdoor lijden en alle kosten die wij hierdoor moeten maken (winstderving, kosten reeds ingekochte materialen e.d.) aan ons te vergoeden.

B) Indien afnemer ons het werk onmogelijk maakt, word hij daardoor geacht ons te hebben aangezegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, in welk geval wij afnemer een gespecificeerde eindafrekening zullen toezenden.

6. Annulering en wijziging order door afnemer

A) Indien wij eventueel voor een order speciaal te maken zaken nog niet klaargemaakt hebben, daarvoor te bestellen zaken nog niet zelf bij onze toeleveranciers hebben besteld danwel wij betreffende orders bij onze toeleveranciers kosteloos kunnen annuleren, is annulering door afnemer van een order slechts mogelijk bij aangetekend schrijven tot 5 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop wij volgens onze planning met de uitvoering van de order zouden beginnen. In geval van annulering van een order is afnemer aan ons 30% van de ordersom als annuleringskosten verschuldigd, onverminderd de verplichting tot volledige vergoeding van de door ons gemaakte administratie-, offerte-en andere kosten.

B) Indien dat mogelijk is en dat in redelijkheid van ons kan worden verlangd, zulks ter onzer beoordeling, zijn wij gehouden op verzoek van en in overleg met afnemer wijzigingen in de order aan te brengen. Betreffende wijzigingen in de order aan te brengen. Betreffende wijzigingen zijn slechts voor ons bindend indien deze wijzigingen door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd

7. Betaling

A) Betaling dient te geschieden zonder verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum onverminderd ons recht bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Afnemer is slechts gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens ons-met inachtneming van het bepaalde in artikel 3e en 11a – op te schorten, indien wij onze verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen, en dan slechts voor dat deel dat in een redelijke verhouding staat tot onze betreffende tekortkoming.

B) Indien afnemer niet aan zijn betalingsvoorschiften voldoet, is hij zonder daartoe ingebreke te behoeven te worden gesteld van rechtswege in verzuim. Alsdan is afnemer over het openstaande bedrag, tot aan de datum van betaling, een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen als een maand, een en andere onverminderd onze overige rechten. Alsdan zijn wij voorts bevoegd tot invordering van deze bedragen over te gaan. In welk geval alle hierop betrekking hebbende invorderingskosten voor rekening van afnemer komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan gesteld op minimaal 15% van de vordering met een minimum bedrag van 150 euro excl. omzetbelasting. Indien wij te incasso van onze vordering het faillissement van afnemers aanvragen is hij ons eveneens de kosten daarvan verschuldigd.

C) Betaling door afnemer strekt in mindering van de factuur, de eventueel daarop gevallen kosten en renten, een en ander volgens de regeling van artikel 6:44 van het burgerlijk wetboek.

8. Zekerheden

A) Wij behouden ons het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van afnemer of uit hoofde van andere zakelijke overweging voor of tijdens de levering van de zaken en werkzaamheden volledige vooruitbetaling nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van ons gevolg wordt gegeven, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de order op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit de overeenkomst of de wet.

B) De eigendomsrechten van de door ons bij de order geleverde zaken gaan eerst op afnemer over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons terzake van de krachtens overeenkomst door ons geleverde zaken en werkzaamheden, alsmede terzake van eventuele in deze aan ons verschuldigde interest en schadevergoedingen.

9. Opschorting en ontbinding

A) indien afnemer niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien zich een omstandig voordoet waaruit wij redelijke wijze kunnen opmaken dat afnemer niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen, worden al onze vorderingen op deze afnemer terstond opeisbaar. In een dergelijk geval zijn wij gerechtigd, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, de nakoming van al onze verplichtingen jegens betreffende afnemer op te schorten, de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen of betreffende overeenkomst geheel te ontbinden, alsmede de reeds geleverde doch nog aan ons toebehorende zaken terug te halen van de plaats waar deze zich bij afnemer bevinden, een en ander zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd onze overige rechten. Betalingsverplichtingen betrekking hebbende op het reeds uitgevoerde deel van de order blijven evenwel in stand.

B) Afnemer is gehouden ons alle medewerking te verlenen indien wij van het onder A bedoelde recht van terug haling gebruik maken. Wij zijn alsdan jegens opdrachtgever ook gerechtigd die door ons aangeleverde en geïnstalleerde zaken te demonteren en terug te halen.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

A) In het geval van overmacht en onvoorziene omstandigheden hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel de ingoed van de overeenkomst te wijzigen, zulks in overleg met afnemer doch ter onzer beoordeling, een en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Betalingsverplichtingen betrekking hebbende op het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden blijven evenwel in stand.

B) Onder overmuch of onvoorziene omstandigheden wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid die niet direct door ons is veroorzaakt of die in redelijkheid niet voor onze rekening dient te komen. Onwerkbaar weer, wanprestatie door onze toeleveranciers, transportproblemen, import – en handelsbeperkingen, brand, diefstal van de medewerkers en stakingen of werkonderbrekingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

C) Het hierboven onder A en B bepaald geldt eveneens, indien de daar bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers en door ons ingeschakelde derden.

11. Reclames en garantie

A) Reclames dienen bij ons middels een aangetekend schrijven te worden ingediend en worden door ons slechts in behandeling genomen indien de beschadigingen, gebreken of manco het gevolg zijn van een aan ons toerekenbare tekortkoming en afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3e. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, zijn wij gehouden hetzij onze tekortkoming te herstellen, hetzij afnemer geheel of gedeeltelijk voor het factuurbedrag te crediteren een en ander ter onzer beoordeling en zulks in overleg met afnemer.

B) Mededelingen onderzijds betreffende fabrieksgarantie ten aanzien van de geleverde zaken en werkzaamheden gelden alleen als een (fabrieksgarantie), indien zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ten aanzien van de door ons geleverde zaken, zullen wij ons naar vermogen inspannen ten einde te bevorderen dat betreffende toeleverancier/fabrikant haar garantieverplichtingen nakomt. In het geval van fabrieksgarantiewerkzaamheden zijn wij gerechtigd voorrijkosten alsmede arbeidsloon voor het (de)monteren van het betreffende product aan afnemer in rekening te brengen. Garantie vervalt indien afnemer de normale regels van onderhoud, behandeling en gebruik niet in acht heeft genomen danwel hijzelf of een derde verandering aan de geleverde zaken en werkzaamheden heeft aangebracht.

12. Aansprakelijkheid

A) Onverminderd het elders bepaalde in deze voorwaarden alsmede met in achtneming van het hierna volgende in dit artikel zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor de afnemer geldende schade van een ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad, dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad, rechtstreeks en alleen het gevolg is van ons grove onachtzaamheid of – nalatigheid. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door overscheiding van termijn/data, nog voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. Afnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud alsmede de juiste toepassing en behandeling van de door ons geleverde zaken.

B) Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade middels een aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend.

C) Wanneer wij jegens afnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid in geval van: een aan ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) beperkt tot het factuurbedrag exclusief omzetbelasting, terzake van de betreffende opdracht, met een maximum van 5000 euro een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad beperkt tot het in voorkomende gevallen door onze aansprakelijkheidsverzekering te dekken bedrag.

D) Afnemer zal onze medewerkers nimmer persoonlijk vor enige door hen toegebrachte schade aansprakelijk stellen.

E) Afnemer is jegens ons aansprakelijk voor schade aan de door ons te leveren zaken als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

13. afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d

Wij behouden ons alle rechten voor op door ons gemaakte afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, e.d. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer staat er voor in dat de door ons gemaakte afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. niet  – dan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming – aan derden ter beschikking worden gesteld.

14. Geschillen en toepasselijk recht

A) Al onze geschillen met afnemere, betrekking hebbende op danwel voortvloeiende uit de overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in de onderling overleg tussen partijen worden opgelost, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij gevestigd zijn. In afwijking van het voorgaande hebben wij desalniettemin het recht een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen afnemer is gevestigd. Geschillen van vaktechnische aard kunnen partijen ook ter beslechting voorleggen aan (een) door partijen of door de rechter aan te wijzen deskundige(n), in de vorm van bindend advies of arbitrage.

B) Op al onze overeenkomsten met afnemers is het nederlandse recht van toepassing.

M.R. Da Ponte